Η ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιρροή

Αποτρέποντας τις εισβολές νέων ειδών μυγών των φρούτων, μετατοπίζοντας τις προσεγγίσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών σε Εκτός εποχής (OFF-Season) και ενισχύοντας τα εργαλεία in-silico, το έργο FF-IPM θα συμβάλει στη διατήρηση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας της βιομηχανίας παραγωγής φρούτων στην Ευρώπη.

Οι ειδικές συνεισφορές του έργου FF-IPM σε καθεμία από τις αναμενόμενες επιρροές (EI), περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Επιπλέον, παρουσιάζεται μια σειρά πρόσθετων επιρροών, που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας. Τέλος, επισυνάπτεται μια σύντομη επισκόπηση των πιθανών εμποδίων και φραγμών για θετικό αντίκτυπο του προγράμματος.

Το πρόβλημα της εισβολής των μυγών των φρούτων είναι πολυδιάστατο και εμπλέκει Ευρωπαϊκούς, διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς.

Impact_ph-01

Οπωροκαλλιεργητές και έμποροι

Καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των εισβαλόντων ειδών στην Ευρώπη, κατανόηση της εποχιακής βιολογίας των μυγών των φρούτων, αυξημένη γνώση μεθοδολογιών και εργαλείων για τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.
Impact_ph-02

Ερευνητική κοινότητα

Ανταλλαγή γνώσεων, ενημέρωση σχετικά με τελευταίες έρευνες, νέα δίκτυα, νέες μεθοδολογίες έρευνας, μελλοντική ερευνητική συνεργασία, πρόοδοι στην εισβολή επιβλαβών οργανισμών & διαχείριση μυγών των φρούτων
Impact_ph-03

Ιδιωτικός τομέας και επενδυτές

Καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των εισβαλόντων επιβλαβών οργανισμών στην Ευρώπη / ανάγκη στενότερης συνεργασίας με πανεπιστήμια, αυξημένη γνώση μεθοδολογιών και εργαλείων για τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών
Impact_ph-04

Φορείς χάραξης πολιτικής

Ανάγκη συντονισμού μιας ολιστικής προσέγγισης κατά των εισβαλόντων επιβλαβών οργανισμών. Ενισχυμένη συνεργασία και συντονισμός για προσπάθειες πρόληψης και ανίχνευσης. Κλιματική αλλαγή και εμφάνιση των μυγών των φρούτων ως επιβλαβείς οργανισμοί σε πιο εύκρατες περιοχές, προώθηση της υιοθέτησης νέας τεχνολογίας και προσέγγισης στην ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών
Impact_ph-05

Το ευρύ ευρωπαϊκό κοινό

Κατανόηση της σημασίας της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα, της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με τα εισβάλοντα και εγχώρια είδη επιβλαβών οργανισμών. Απειλή από εισβάλοντα είδη μυγών των φρούτων, συμμετοχή της κοινότητας σε εκστρατείες πρόληψης κατά των εισβαλόντων μυγών των φρούτων, in-silico υποβοηθούμενη διαχείριση ακριβείας επιβλαβών οργανισμών