Πακέτα εργασίας και παραδοτέα

WP1 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Επικεφαλής συνεργάτης:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.)

Στόχοι:

Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του έργου, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μεταξύ της κοινοπραξίας και της Ευρωπαϊκής επιτροπής, έτσι ώστε όλη η γνώση να δημιουργείται, να διαχειρίζεται και να διαδίδεται με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο και ότι όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης, οι οικονομικές και νομικές πτυχές και άλλα θέματα αντιμετωπίζονται σε υψηλό επίπεδο και σύμφωνα με τους όρους GA και CA. Υποστήριξη του Τεχνικoύ Διευθυντή, του Υπεύθυνου Καινοτομίας & Εκμετάλλευσης, του Συντονιστή Συμμετοχής Ενδιαφερομένων και της Συμβουλευτικής Επιτροπής και διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων τόσο ως εταίροι όσο και ως σύμβουλοι σε όλη την υλοποίηση του έργου.

WP2 Επέκταση της γνώσης ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (ΜΥΓΕΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ)
Επικεφαλής συνεργάτης:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.)

Στόχοι:
 • Δημιουργία ενός νέου συνόλου βιολογικών δεδομένων για να εισαχθούν σε μοντέλα που εστιάζουν σε άγριους πληθυσμούς επιβλαβών οργανισμών στόχων (μύγες των φρούτων).
 • Συμπλήρωση σημαντικών γνωστικών κενών για βασικές πτυχές της βιολογίας των επιβλαβών οργανισμών στόχων (μύγες των φρούτων).
WP3 Ανάπτυξη και βελτίωση εργαλείων και μεθόδων για την πρόληψη ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΥΓΕΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
Επικεφαλής συνεργάτης:

Βασιλικό Μουσείο Κεντρικής Αφρικής (RMCA)

Στόχοι:

Βελτίωση της εργαλειοθήκης πρόληψης ενάντια στις μύγες των φρούτων μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων για γρήγορη και αξιόπιστη ανίχνευση και παρεμπόδιση προσβεβλημένων φρούτων, έγκαιρη ανίχνευση εισβολών μυγών των φρούτων, ταυτοποίηση των ανιχνευθέντων δειγμάτων και εντοπισμός της προέλευσής τους.

WP4 Ανάπτυξη και βελτίωση εργαλείων και μεθόδων για την πρόληψη ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΥΓΕΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΪΜΗ ΣΕΖΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ
Επικεφαλής συνεργάτης:

UJI

Στόχοι:

Διεύρυνση της εργαλειοθήκης διαχείρισης των μυγών των φρούτων μέσω της ανάπτυξης εργαλείων και προσεγγίσεων για έλεγχο εκτός εποχής (OFF-season) του Ceratitis capitata.

WP5 Μέθοδοι & στρατηγικές για την πρόληψη της εγκατάστασης ΤΩΝ ΜΥΓΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Επικεφαλής συνεργάτης:

Cervantes Agritech

Βοηθός επικεφαλής:

ARO

Στόχοι:
 • Ανάπτυξη και δοκιμή ενός νέου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (DSS) για να βοηθηθεί ο NPPO ώστε να πραγματοποιούνται αποδοτικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι για μύγες των φρούτων, και σε περίπτωση εισβολής, να προβλεφθεί η δυναμική του πληθυσμού των μυγών των φρούτων κάτω από διαφορετικά σενάρια διαχείρισης εισβολών.
 • Ανάπτυξη και να επικύρωση νέων στρατηγικών χωροχρονικής βελτιστοποίησης για συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης εισβολών μυγών των φρούτων.
WP6 Ενίσχυση μεθόδων και στρατηγικών για διαχείριση ΜΥΓΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ εκτός και εντός εποχής
Επικεφαλής συνεργάτης:

inSILICO-IPM

Βοηθός επικεφαλής:

UNIMOL

Στόχοι:
 • Ανάπτυξη ενός συστήματος δημιουργίας μοντέλων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σχετικά με τον in-silico σχεδιασμό βέλτιστης τοποθεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση ακριβείας της Ceratitis capitata σε ετερογενή τοπία.
 • Ανάπτυξη και επικύρωση στο αγρόκτημα, καινοτόμων στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ακριβείας ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ εποχής για τη διαχείριση της Ceratitis capitata.
WP7 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ – ανάπτυξη υποδομής και δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων στις επιχειρήσεις για την υποστήριξη αποφάσεων στην πρόληψη και διαχείριση ΤΩΝ ΜΥΓΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
Επικεφαλής συνεργάτης:

CIRAD

Στόχοι:
 • Μετατροπή εργαλείων, μεθόδων και στρατηγικών που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου σε βιώσιμες εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης των μυγών των φρούτων.
 • Δημιουργία ενός «οργανισμού» για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών διαχείρισης μυγών των φρούτων (που διαρκούν πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου) στους σχετικούς τελικούς χρήστες.
 • Ανάπτυξη μιας επεκτάσιμης τεχνικής πλατφόρμας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που βασίζονται σε Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) για την ενίσχυση ικανότητας βιοασφάλειας στην πρόληψη ενάντια στις μύγες των φρούτων στην Ευρώπη.
 • Δημιουργία καναλιών εκμετάλλευσης με την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων για ένα αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα του έργου.
WP8 Επικοινωνία και Διάδοση
Επικεφαλής συνεργάτης:

RNDO

Στόχοι:
 • Η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Η διασφάλιση της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της έρευνας και των υπηρεσιών που παράγονται όσο το δυνατόν ευρύτερα.
WP9 Απαιτήσεις Δεοντολογίας
Επικεφαλής συνεργάτης:

UTH

Στόχοι:
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που ορίζονται για το έργο.
 • Διαδικασίες και κριτήρια για τον προσδιορισμό/πρόσληψη συμμετεχόντων στην έρευνα, Διαδικασίες ενημερωμένης συναίνεσης.
 • Φύλλα πληροφοριών, Κανονισμοί προστασίας δεδομένων, ΥΠΔ, Μέτρα ασφαλείας για προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Θέματα Δεοντολογίας σχετικά με υλικά που εισάγονται/εξάγονται από την ΕΕ.
 • Προστασία και Ασφάλεια του Περιβάλλοντος.

Χρονοδιάγραμμα έργου


## Τίτλος Παραδοτέου WP Επικεφαλής συνεργάτης
D.1.1 Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων WP1 UTH
D.1.2 Ενδιάμεση τεχνική έκθεση για τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας WP1 RMCA
D.1.3 Τελική Έκθεση για τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας WP1 RMCA
D.1.4 Έκθεση σχετικά με τις αναπτυχθείσες καινοτομίες οργάνωση ανάλυσης κινδύνου επιβλαβών οργανισμών και προστασία και εφαρμογή WP1 UTH
D.2.1 Έκθεση σχετικά με τα κενά στη γνώση της βιολογίας και τη λίστα προτεραιότητας πειραμάτων (πρακτικά σεμιναρίων) WP2 InSilico-IPM
D.2.2 Έκθεση σχετικά με την κατάσταση συγκεκριμένου σταδίου ωρίμανσης των καρπών (fruitlets) ειδών μηλιάς, ροδάκινου και εσπεριδοειδών για Ceratitis capitata WP2 UTH
D.2.3 Λεπτομερή βιολογικά δεδομένα (απόκριση στο περιβαλλοντικό στρες των 3 μυγών των φρούτων) ανεβασμένα σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων WP2 SU
D.2.4 Έκθεση σχετικά με τα εποχιακά πρότυπα της γενετικής συγγένειας των πληθυσμών της Ceratitis capitata και στις έξι πιλοτικές τοποθεσίες WP2 UTH
D.2.5 Έκθεση σχετικά με τη δυναμική διαχείμασης της Ceratitis capitata στην Αυστρία WP2 AGES
D.2.6 Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις ευνοϊκών και μη συνθηκών στη διασπορά των ενηλίκων των 3 μυγών των φρούτων WP2 ARO
D.2.7 Έκθεση σχετικά με τη σχέση μεταξύ ανίχνευσης νέων πληθυσμών των εντόμων και του ρυθμού εγκατάστασης WP2 SU
D.3.1 Βελτιωμένες και ελεγμένες ηλεκτρονικές παγίδες τύπου Delta και McPhail e-Traps και λογισμικό ανάλυσης εικόνας WP3 UNIMOL
D.3.2 Αναφορά σχετικά με τα βασικά διαγνωστικά συστατικά πτητικών ουσιών φρούτων που έχουν προσβληθεί από μύγες των φρούτων WP3 BPI
D.3.3 Εφαρμογή για κινητά, για μορφολογική αναγνώριση προνυμφών και ενηλίκων ειδών-στόχων WP3 SU
D.3.4 Μεταφόρτωση αλληλουχιών DNA σε GENBANK και BOLD WP3 RMCA
D.3.5 Διάθεση του εγχειριδίου για τη ροή εργασιών πολλαπλών βημάτων και το υ πρωτοκόλλου αποφάσεων στους NPPO WP3 RMCA
D.3.6 Επικύρωση του πρωτοτύπου e-Nose και πρωτόκολλο εφαρμογής για ανίχνευση φρούτων προσβεβλημένων από μύγες των φρούτων WP3 PCA
D.4.1 Τεχνική τεκμηρίωση για την εφαρμογή νηματωδών ως εργαλείο διαχείρισης των μυγών των φρούτων εκτός εποχής που διατίθεται για το WP6 WP4 BPI
D.4.2 Τεχνική τεκμηρίωση για την εφαρμογή βιοελέγχου που βασίζεται σε αρπακτικά ως εργαλείο διαχείρισης των μυγών των φρούτων εκτός εποχής, που διατίθεται για το WP6 WP4 UJI
D.4.3 Τεχνική τεκμηρίωση για την εφαρμογή εντομοπαθογόνων μυκήτων ως εργαλείο διαχείρισης των μυγών των φρούτων εκτός εποχής, που διατίθεται για το WP6 WP4 E-nema
D.4.4 Τεχνική τεκμηρίωση για την εφαρμογή τεχνικών δολώματος και θανάτωσης ως εργαλείο διαχείρισης των μυγών των φρούτων εκτός εποχής, που διατίθεται για το WP6 WP4 ANECOOP
D.4.5 Εκθέσεις σχετικά με τη συμβατότητα των διαφορετικών εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης των μυγών των φρούτων εκτός εποχής WP4 CIRAD
D.5.1 Έκθεση σχετικά με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις συστάσεις των παραγόντων/ενδιαφερόμενων φορέων για την ανάπτυξη βελτιωμένων συστημάτων ειδοποίησης και έγκαιρης προειδοποίησης WP5 UTH
D.5.2 Ανάπτυξη του πρωτότυπου συστήματος DS-Alert WP5 ARO
D.5.3 Ανάπτυξη του πρωτοτύπου για τη βελτιστοποίηση του συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης WP5 CORVUS
D.5.4 Επικύρωση και εγκατάσταση του συστήματος DS-Alert στην πλατφόρμα του προγράμματος WP5 UTH
D.5.5 Επικύρωση στο χωράφι και εγκατάσταση του Συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης στην πλατφόρμα WP5 UTH
D.5.6 Στρατηγικές οδηγίες για την εφαρμογή του DS-Alert και βελτιστοποίηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης WP5 BPI
D.6.1 Έκθεση από τις εισαγωγικές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς WP5 UNISPLIT
D.6.2 Γραπτή τεκμηρίωση του πρωτότυπου εργαλείου Virtual-Farm DSS WP6 UTH
D.6.3 Περιγραφή πιλοτικών τοποθεσιών, in-silico σεναρίων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και συστάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων WP6 inSilico-IPM
D.6.4 Έκθεση σχετικά με την απόδοση της τεχνολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών που έχει αναπτυχθεί από το έργο WP6 UJI
D.6.5 Στρατηγικές οδηγίες για το σχεδιασμό τοπικά βελτιστοποιημένης Εκτός και Εντός εποχής ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών OFF- & ON-Season IPM, με ενδεικτικά σενάρια υλοποίησης και προβλέψεις των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους WP6 ISCTE
D.7.1 Λειτουργική η αρχική έκδοση της πλατφόρμας διαχείρισης των μυγών των φρούτων WP7 UTH
D.7.2 Πλατφόρμα διαχείρισης των μυγών των φρούτων πλήρως λειτουργική και διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους φορείς WP7 UTH
D.7.3 Σχέδιο Γενικής Εκμετάλλευσης WP7 CIRAD
D.7.4 Ενημερωτικό δελτίο υπηρεσιών και επιχειρηματικό σχέδιο για το Virtual Farm WP7 In-Silico IPM
D.7.5 Ενημερωτικό δελτίο υπηρεσιών και επιχειρηματικό σχέδιο για Ειδοποίηση Κινδύνου Επιβλαβών Οργανισμών WP7 RMCA
D.7.6 Επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο μάρκετινγκ για νέα εργαλεία παρακολούθησης, ανίχνευσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών WP7 CIRAD
D.8.1 Στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης WP8 RNDO
D.8.2 Ενημερωτικά δελτία του έργου FF-IPM WP8 RNDO
D.8.3 Βάση δεδομένων για τη διάδοση των ερευνητικών επιτευγμάτων του έργου FF-IPM WP8 RNDO
D.8.4 Διαφημιστικό βίντεο του έργου FF-IPM WP8 RNDO
D.8.5 Έκθεση για το ευρύ κοινό WP8 RNDO
D.8.6 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων WP8 RNDO
D.8.7 Κατάλογος εκδηλώσεων διάδοσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συμμετεχόντων και των εγγράφων που διανεμήθηκαν WP8 RNDO
D.8.8 Συστάσεις προς τους υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τη σκοπιμότητα του νέου παραδείγματος διαχείρισης μυγών των φρούτων WP8 AGES
D.9.1 Πρότυπο δεοντολογίας αρ.1 WP9 UTH
D.9.2 Πρότυπο δεοντολογίας αρ.2 WP9 UTH
D.9.3 Πρότυπο δεοντολογίας αρ.3 WP9 UTH
D.9.4 Πρότυπο δεοντολογίας αρ.4 WP9 UTH