Πολιτική Απορρήτου

Πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)

 

Ανακοίνωση για τους χρήστες αυτού του ιστότοπου

Διαβάστε αυτήν την ειδοποίηση πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, τότε συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σε σχέση με την παρούσα Ειδοποίηση.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των επισκεπτών του ιστότοπου σχετικά με τους κανόνες και τις πρακτικές απορρήτου για το www.fruitflies-ipm.eu και ισχύει αποκλειστικά για πληροφορίες που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται παρακάτω. Λάβετε υπόψη ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους σε αυτή τη σελίδα.

Ορισμοί

Για την αποφυγή αμφιβολιών και για συνέπεια στην ορολογία, θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί στην παρούσα Πολιτική.

Δεδομένα: Αυτό περιλαμβάνει τόσο αυτοματοποιημένα όσο και μη αυτόματα δεδομένα. Ως αυτοματοποιημένα δεδομένα νοούνται δεδομένα που διατηρούνται σε υπολογιστή ή αποθηκεύονται με σκοπό την επεξεργασία τους σε υπολογιστή. Ως μη αυτόματα δεδομένα νοούνται δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μέρος ενός σχετικού συστήματος αρχειοθέτησης ή που αποθηκεύονται με σκοπό να αποτελέσουν μέρος ενός σχετικού συστήματος αρχειοθέτησης.

Προσωπικά δεδομένα: Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή φυσικό πρόσωπο (το «υποκείμενο των δεδομένων»). ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για το φυσικό, φυσιολογικό, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Ένα πρόσωπο ή οντότητα που, είτε μόνο του είτε με άλλους, ελέγχει το περιεχόμενο και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων προσδιορίζοντας τους σκοπούς και τα μέσα με τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υποκείμενο δεδομένων: Ζωντανό άτομο που αποτελεί αντικείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, δηλαδή με το οποίο τα δεδομένα σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Πρόσωπο ή οντότητα που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων βάσει επίσημης, γραπτής σύμβασης, αλλά δεν είναι υπάλληλος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, επεξεργάζεται τα Δεδομένα αυτά κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του/της.

Επεξεργασία: Επεξεργασία σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελείται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή με άλλο τρόπο διάθεσης, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

Συγκατάθεση: Η συγκατάθεση ορίζεται ως η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχεται ελεύθερα, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και ρητή ένδειξη των επιθυμιών ενός Υποκειμένου των Δεδομένων είτε μέσω δήλωσης είτε με σαφή θετική ενέργεια, σημαίνει συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή αυτήν.

Σχετικό σύστημα αρχειοθέτησης: Οποιοδήποτε σύνολο πληροφοριών σχετικά με ζωντανά άτομα, το οποίο δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω εξοπλισμού που λειτουργεί αυτόματα (υπολογιστές), και που είναι δομημένο, είτε με αναφορά σε άτομα είτε με αναφορά σε κριτήρια που σχετίζονται με άτομα, με τέτοιο τρόπο ώστε συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με ένα άτομο είναι εύκολα ανακτήσιμο.

Εισαγωγή

Το FF-IPM είναι ένα διεθνές επιστημονικό έργο που έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας «HORIZON 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η FF-IPM αναφέρεται σε μια κοινοπραξία 21 ανεξάρτητων εταίρων, που διέπεται από Συμφωνία Συνεργάτη και της οποίας ηγείται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα. Διευθυντής Έργου του FF-IPM είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος, Τμήμα Εντομολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Εντομολογίας, με την ιδιότητα του συντονιστικού φορέα του FF-IPM (εφεξής «ΟΥΘ» ή «εμείς»).

Η UTH δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας ενώ χρησιμοποιεί τεχνολογία που σας προσφέρει την πιο ισχυρή και ασφαλή διαδικτυακή εμπειρία. Το UTH λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία Δεδομένων (GDPR 2016/679), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και ισχύει για όλες τις υποθέσεις Προστασίας Δεδομένων. Δεν απαιτείται περαιτέρω υποχρέωση δήλωσης συμμόρφωσης ή/και εξουσιοδότησης βάσει της εθνικής ελληνικής νομοθεσίας για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Το UTH έχει αναθέσει στην Priority Quality Consultants SA το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), που εκπροσωπεί το UTH σε νομικές υποθέσεις όλων των ερευνητικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων GDPR. Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ είναι:

Σύμβουλοι Ποιότητας Προτεραιότητας Α.Ε

Υπόψ.: κ. Γιάννης Βάρκας

Τηλ: (+30) 210 250 9900

e-mail: dpo@uth.gr

Τρίτοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας: Στο πλαίσιο του ρόλου του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, το UTH δεσμεύει έναν αριθμό Υπεύθυνων Επεξεργασίας Δεδομένων για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση, συνάπτεται επίσημη σύμβαση με τον Εκτελούντα την επεξεργασία, η οποία περιγράφει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα, τον συγκεκριμένο σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους δεσμεύονται και την κατανόηση ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία GDPR . Ο συνεργάτης της κοινοπραξίας FF-IPM R & DO Ltd, νόμιμα εγγεγραμμένος στη Λευκωσία της Κύπρου, λειτουργεί αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Συνεργάτη της FF-IPM. Άλλοι εταίροι της κοινοπραξίας συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες που ενδέχεται να απαιτήσουν από αυτούς την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες προσδιορίζονται λεπτομερώς στο Συμφωνητικό Συνεργάτη της FF-IPM και έχει συμφωνηθεί ένα σύνολο δεσμευτικών εγγράφων που αφορούν τις υποχρεώσεις όλων των οργανισμών εταίρων FF-IPM, το δεοντολογικό πλαίσιο και τους όρους δέσμευσης με τα Υποκείμενα των Δεδομένων.

Αρχές Προστασίας Δεδομένων

Οι ακόλουθες βασικές αρχές GDPR είναι θεμελιώδεις για την πολιτική μας για την προστασία δεδομένων. Υπό την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, το UTH διασφαλίζει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα:

 1. … να λαμβάνονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία δίκαια, νόμιμα και με διαφάνεια (Fairness, Lawfulness & Transparency).

Προκειμένου τα δεδομένα να λαμβάνονται δίκαια, το Υποκείμενο των Δεδομένων, τη στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα, θα ενημερωθεί για:

 • Η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων·
 • Ο σκοπός(οι) για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα·
 • Το πρόσωπο(α) στα οποία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων·
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη ώστε η επεξεργασία να είναι δίκαιη.

Θα ανταποκριθούμε στην υποχρέωση αυτή με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης, θα ζητείται η ενημερωμένη συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων πριν από την επεξεργασία των δεδομένων του.
 • Όπου δεν είναι δυνατή η αναζήτηση συναίνεσης, θα διασφαλίσουμε ότι η συλλογή των δεδομένων δικαιολογείται υπό μία από τις άλλες νόμιμες προϋποθέσεις επεξεργασίας – νομική υποχρέωση, συμβατική αναγκαιότητα κ.λπ.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο ως μέρος των νόμιμων δραστηριοτήτων μας και θα εφαρμόσουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του Υποκειμένου των Δεδομένων.
 • Τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου των Δεδομένων δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτο μέρος εκτός από ένα μέρος που έχει συνάψει σύμβαση μαζί μας και λειτουργεί για λογαριασμό μας στο πλαίσιο του έργου FF-IPM.
 1. …. να ληφθούν μόνο για έναν ή περισσότερους καθορισμένους, νόμιμους σκοπούς (Περιορισμός Σκοπού).

Θα λάβουμε δεδομένα για σκοπούς που είναι συγκεκριμένοι, νόμιμοι και σαφώς δηλωμένοι. Ένα Υποκείμενο Δεδομένων θα έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους διατηρούμε τα δεδομένα του και θα μπορούμε να δηλώνουμε με σαφήνεια αυτόν τον σκοπό ή τους σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων θα είναι συμβατή με τους σκοπούς για τους οποίους αποκτήθηκαν τα δεδομένα, δηλαδή δεν θα υπάρχει διαφορά ως προς τον σκοπό.

 1. …. να διατηρούνται ασφαλείς και ασφαλείς (Integrity & Confidentiality).

Θα χρησιμοποιήσουμε υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ακεραιότητας προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα υπό τη φροντίδα μας. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, τεχνικά και οργανωτικά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση, καταστροφή ή αποκάλυψη οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που κατέχει η UTH υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Η πρόσβαση και η διαχείριση των αρχείων περιορίζεται σε εκείνα τα μέλη του προσωπικού που έχουν κατάλληλη εξουσιοδότηση και δικαιώματα πρόσβασης. Όταν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες ενός Υπουργού Επεξεργασίας ή, ο τελευταίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός Υπουργού Επεξεργασίας, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εγγύηση της ακεραιότητας, της ασφάλειας και της ακρίβειάς τους.

 1. … να διατηρείται ακριβής, πλήρης και ενημερωμένος όπου χρειάζεται (Ακρίβεια).

Εμείς θα:

 • διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαδικασίες διοικητικής επικύρωσης και επικύρωσης πληροφορικής για τη διενέργεια τακτικών αξιολογήσεων της ακρίβειας των δεδομένων·
 • διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ανάγκη διατήρησης ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων.
 1. … να είναι επαρκής, συναφής και όχι υπερβολικός σε σχέση με το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα δεδομένα (Ελαχιστοποίηση δεδομένων).

Θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε σχέση με Υποκείμενα Δεδομένων είναι σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αυτά τα δεδομένα. Δεδομένα που δεν σχετίζονται με αυτή την επεξεργασία δεν θα αποκτηθούν ούτε θα διατηρηθούν.

 1. … να μην διατηρηθεί για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση του καθορισμένου σκοπού (περιορισμός αποθήκευσης).

Ο ΥΠΔ του UTH έχει εντοπίσει μια σχετική λίστα κατηγοριών δεδομένων και έχει ορίσει μια κατάλληλη περίοδο διατήρησης δεδομένων για κάθε κατηγορία. Ο πίνακας εφαρμόζεται σε δεδομένα τόσο σε μη αυτόματη όσο και σε αυτοματοποιημένη μορφή. Μόλις παρέλθει η αντίστοιχη περίοδος διατήρησης, η UTH αναλαμβάνει να διαγράψει αμετάκλητα αυτά τα δεδομένα.

 1. … να διαχειρίζονται και να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε, σε περίπτωση που ένα Υποκείμενο Δεδομένων υποβάλει έγκυρο Αίτημα Πρόσβασης Υποκειμένου ζητώντας αντίγραφο των Προσωπικών του Δεδομένων, αυτά τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν και να του παρασχεθούν εύκολα.

Ο ΥΠΔ του UTH έχει εφαρμόσει μια διαδικασία Αίτησης Πρόσβασης Υποκειμένου για τη διαχείριση τέτοιων αιτημάτων με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, εντός των προθεσμιών που ορίζει η νομοθεσία.

Εκτέλεση

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, η UTH διασφαλίζει ότι κάθε οντότητα που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό της (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων) το πράττει κατά τρόπο που συμμορφώνεται με τη νομοθεσία GDPR. Η αποτυχία ενός Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να διαχειριστεί τα δεδομένα με τρόπο συμμορφούμενο θα θεωρηθεί ως παραβίαση της σύμβασης και θα διωχθεί από τα δικαστήρια.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση που έχετε δώσει κατά την αποδοχή της επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχονται σε κάθε μορφή του ιστότοπου της FF-IPM.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε;

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ιστότοπου, δεν χρειάζεται να παρέχετε προσωπικά δεδομένα στο UTH. Ωστόσο, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ή παραγγέλνετε μια ηλεκτρονική δημοσίευση ή απαντάτε σε μια από τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο από εμάς για τη διαχείριση της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει. Όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση. Ποτέ δεν θα παραχωρήσουμε ή δεν θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Οι βάσεις δεδομένων στις οποίες είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα σας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, χωρίς προειδοποίηση, μόνο εάν απαιτείται από το νόμο ή όταν μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για: (α) συμμορφώνονται με τα διατάγματα του νόμου ή συμμορφώνονται με τη νομική διαδικασία που παρέχεται στο UTH ή στον ιστότοπο· (β) να προστατεύει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της UTH· και, (γ) προστατεύει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών του ιστότοπου ή του κοινού.

Δεδομένα καταγραφής

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε πληροφορίες που μας στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας και ονομάζονται Δεδομένα καταγραφής. Αυτά τα Δεδομένα Καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (“IP”) του υπολογιστή σας, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της υπηρεσίας του ιστότοπού μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από το UTH για τη λειτουργία της υπηρεσίας, για τη διατήρηση της ποιότητας της υπηρεσίας και για την παροχή γενικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου FF-IPM.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς κατά τη χρήση του ιστότοπου πρέπει να είναι αληθείς. Ο χρήστης εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται κατά τη συμπλήρωση της φόρμας που απαιτείται για την εγγραφή στο Newsletter ή άλλη υπηρεσία είναι αληθή. Ομοίως, ο χρήστης δεσμεύεται να διατηρεί ενημερωμένες όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στο FF-IPM, ώστε να ταιριάζουν ανά πάσα στιγμή με τις πραγματικές του συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ψευδείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που μπορεί να παράσχει και για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν στην UTH. Εάν ο Χρήστης είναι ανήλικος, θα ζητήσει τη συγκατάθεση των γονέων ή των δασκάλων του/της πριν εισαγάγει τα προσωπικά του δεδομένα σε οποιαδήποτε από τις φόρμες στον ιστότοπό μας.

Ερωτήσεις και Παράπονα

Ανά πάσα στιγμή, θα έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που θεσπίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος:

 • Λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη των προσωπικών σας δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.
 • Λάβετε ενημέρωση, τροποποίηση ή/και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Λήψη διαγραφής προσωπικών δεδομένων, καθιστώντας τα προσωπικά δεδομένα ανώνυμα, αποκλεισμό δεδομένων των οποίων η επεξεργασία είναι παράνομη ή θέτουν περιορισμούς στην επεξεργασία·
 • Αντιρρήσεις σε επεξεργασία για νόμιμους λόγους.
 • Λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον χρήστη και ζητήστε να μεταφερθούν τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα απορρήτου σας, για παράδειγμα, θέλετε να δείτε ποια δεδομένα έχουμε για εσάς, να διορθώσετε ή να αλλάξετε δεδομένα ή να εκφράσετε τυχόν ανησυχίες, απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω email μαζί με ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας (το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας), στο UTH, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@uth.gr .

Τα άτομα δεν θα χρεώνονται για αιτήματα πρόσβασης σε θέματα, εκτός εάν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά (π.χ. επαναλαμβανόμενα). Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να αρνηθούμε να ενεργήσουμε σύμφωνα με το αίτημα.

Θα στοχεύσουμε στην ανταπόκριση στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 6 εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος.

Σημείωση για εξωτερικούς συνδέσμους

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Σκοπός τέτοιων συνδέσμων είναι να καταστήσουν διαθέσιμες στους επισκέπτες μας άλλες πηγές πληροφοριών στο διαδίκτυο που θα μπορούσαν να τους ενδιαφέρουν. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτούς τους συνδέσμους και ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στα περιεχόμενα αυτών με ευθύνη του/της και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτούς.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων. Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, των οποίων οι πρακτικές απορρήτου μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας. Εάν υποβάλετε Προσωπικές Πληροφορίες σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, οι πληροφορίες σας διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου τους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε ιστότοπου επισκέπτεστε.

Blog . Έχουμε ένα δημόσιο ιστολόγιο στον ιστότοπό μας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες συμπεριλαμβάνετε σε ένα σχόλιο στο ιστολόγιό μας μπορεί να διαβαστούν, να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Εάν τα Προσωπικά Στοιχεία σας εμφανίζονται στο ιστολόγιό μας και θέλετε να αφαιρεθούν, επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ μας.

Πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και γραφικά στοιχεία. Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί Like στο Facebook. Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP σας και τη σελίδα που επισκέπτεστε στον Ιστότοπό μας και ενδέχεται να ορίσουν ένα cookie για να βεβαιωθούν ότι η λειτουργία λειτουργεί σωστά. Οι λειτουργίες και τα γραφικά στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε φιλοξενούνται από τρίτο μέρος είτε φιλοξενούνται απευθείας στον Ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης παρουσίες σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Twitter και Youtube. Οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνία ή υλικό που μας υποβάλλετε μέσω τέτοιων πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται με δική σας ευθύνη χωρίς καμία προσδοκία απορρήτου. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ενέργειες άλλων χρηστών αυτών των πλατφορμών ή τις ενέργειες των ίδιων των πλατφορμών. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις δυνατότητες και πλατφόρμες διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που τις παρέχουν.

Mailchimp. Συνήθως δεν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΕ, με την ακόλουθη εξαίρεση: όταν δημιουργούμε καμπάνιες αλληλογραφίας, ειδικά για το ενημερωτικό μας δελτίο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία αυτοματισμού μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του “Mailchimp”, που αναπτύχθηκε από την The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave, NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Η.Π.Α. Η Mailchimp τηρεί τη συμφωνία «Αρχές Απορρήτου Ασφαλούς Λιμένα» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από το 2008 και συμμετέχει και έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή της με το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια ή εάν ανησυχείτε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Mailchimp χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του στο dpo@mailchimp.com . Οι κάτοικοι που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το privacy@mailchimp.com .

Τον περιορισμό της ευθύνης

Η UTH δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι πάντα πλήρως λειτουργικός ή ότι το περιεχόμενο θα είναι πλήρες ή ακριβές σε μόνιμη βάση.

Η UTH δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.